Vereniging “VRIENDEN VAN EYNDERHOOF”.

Wettelijk verplichte openbare gegevens inzake de registratie bij de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam en zetel :

De vereniging draagt de naam “VRIENDEN VAN EYNDERHOOF” en is gevestigd te
Nederweert.

Statuten :

De vereniging is opgericht op 23 december 1992 ten kantore van notaris J.M. Stassen te
Nederweert.
RSIN/fiscaal nummer : 805306444.

Contactgegevens :
secretariaat : dhr. Hans van den Waardenberg, Ehrenstein 3, 6002 VM Weert, tel. 06 3010 5327, [email protected].
Bij de secretaris kunt u alle informatie over de Vrienden van Eynderhoof krijgen: [email protected]

Bestuurssamenstelling :

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Eynderhoof bestaat uit:

Hans Houtman, Willem I straat 16, 6031 AR Nederweert, voorzitter,
Hans van den Waardenberg, Ehrenstein 3, 6002 VM Weert, secretaris,
Jacques Arntz, Iepenstraat 97, 6241 AD Bunde, penningmeester,
Henk Evers, Bosserstraat 11, 6031 NS Nederweert,
Truus van Gog, Blekerij 72e, 6212 XX  Maastricht,
Nelly Gubbels-van Heugten, St. Gerardusstraat 16, 6024 SJ  Nederweert-Eind,
Marlous Verboogen, Arishoek 1, 6031 RP  Nederweert.
Sjef Geuns, Lemmenhoek 29, 6035 AJ Ospel, gouden vriend.

Beleidsplan :

Inleiding.

De vereniging “Vrienden van Eynderhoof” is opgericht op 23 december 1992 en is
statutair gevestigd te Nederweert. De vereniging is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40177615.

De vereniging Vrienden van Eynderhoof wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter;
c. hetzij de voorzitter en de secretaris;
d. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter en bij
ontstentenis van de laatstgenoemde zijn/ haar plaatsvervanger.

Doelstelling en strategie.

De vereniging Vrienden van Eynderhoof stelt zich ten doel het beschikbaar stellen van
(financiële) middelen aan de Stichting Eynderhoof t.b.v. de exploitatie van en
investeringen in het Limburgs Openlucht Museum Eynderhoof.
De stichting Eynderhoof exploiteert het Limburg Openlucht Museum Eynderhoof,
waar met name oude ambachten worden uitgeoefend en de Limburgse volkscultuur uit
de 1e helft van de vorige eeuw in beeld wordt gebracht. Het gaat niet alleen om oude
gebouwen en gereedschappen (materieel erfgoed), maar ook om exposities en vooral
om de unieke wijze waarop kennis en kunde in Eynderhoof wordt behouden en
doorgegeven aan het nageslacht (immaterieel erfgoed). Het unieke is dat Eynderhoof
geheel door vrijwilligers – ruim 375 – wordt bestuurd en gerund.
De vereniging Vrienden van Eynderhoof organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor
haar leden en draagt daardoor ook bij aan extern draagvlak en sociale cohesie ten
behoeve van het museum.

Beleid.

De geldmiddelen van de Vrienden van Eynderhoof (op dit moment meer dan 300
leden) bestaan uit:

o jaarlijkse bijdragen van de leden;
o legaten, erfstellingen en giften;
o alle andere baten.

De leden kunnen zowel natuurlijke personen als ondernemingen zijn.
Met dit ledenaantal bedragen de jaarlijkse inkomsten van de Vrienden van Eynderhoof
minimaal 15.000 euro wat nagenoeg uitsluitend wordt aangewend voor gewaarmerkte
projecten bij het museum.

Beheer van het vermogen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Eynderhoof. De bestuurders zijn onbezoldigd. Jaarlijks wordt door de ambtelijk
secretaris en de penningmeester de balans en de exploitatierekening opgesteld, welke
wordt gecontroleerd door de (in samenstelling steeds wisselende) kascommissie.

Besteding van het vermogen.

De Vrienden van Eynderhoof besteden de opgebouwde middelen uitsluitend aan
projecten en activiteiten, aangedragen door het bestuur van het museum Eynderhoof.

Beloningsbeleid :

De vereniging kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en ambtelijk secretaris vervullen
hun taken belangeloos en verstrekken ook geen enkele beloning aan derden.

Doelstelling :

1. De vereniging heeft ten doel : het beschikbaar stellen van (financiële) middelen
aan de stichting Eynderhoof ten behoeve van de exploitatie van en investering in
het Limburgs Openlucht museum Eynderhoof.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door :
a. het werven van daartoe benodigde fondsen;
b. het vergroten van de belangstelling voor het Limburgs Openlucht museum
Eynderhoof onder meer door het organiseren van bijeenkomsten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten :

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en pleegt tweemaal per jaar overleg met het
stichtingsbestuur van Eynderhoof om de ontwikkelingen van het museum en de exploitatie te
volgen en waar mogelijk concreet te ondersteunen.

Jaarlijks wordt in Eynderhoof een Vriendendag georganiseerd waarop de algemene
ledenvergadering wordt gehouden. De agenda vermeldt onder meer de behandeling van de
jaarverslagen (activiteiten, financieel), bestuursverkiezing conform lijst van periodiek
aftreden, donatie aan Eynderhoof, informatieverstrekking van de zijde van het
stichtingsbestuur van Eynderhoof, een relevante inleiding, bezoek nieuw gerealiseerde
projecten en een gezamenlijke lunch.

Het dagelijks bestuur onderhoudt veelvuldig contact met leden van het stichtingsbestuur bij
veelvuldige bezoeken aan het museum. Bij officiële gelegenheden – opening gebouwen,
tentoonstellingen, ontvangsten, vrijwilligersbijeenkomsten – toont het bestuur van de
Vrienden belangstelling.

Ledenwerving geschiedt voornamelijk via mond tot mond reclame door leden en incidenteel
via perspublicaties.

De ambtelijk secretaris voert de administratie en financiële boekhouding van de vereniging
voor het bestuur uit.

Downloads:

Overzicht donaties Vrienden van Eynderhoof

Privacy Reglement 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Vrienden van Eynderhoof